iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมากประจำปีพ.ศ2556 http://www.amarinschool.org/index.php?mo=3&art=42155723 Fri, 11 Apr 2014 11:51:39 +0700 ปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภาระหน้าที่ของโรงเรียน http://www.amarinschool.org/index.php?mo=3&art=42114892 Sun, 13 Oct 2013 20:00:33 +0700